PDFOrdenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos.

PDF

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola intervención municipal nas comunicacións previas, declaracións responsables e no outorgamento de licenzas de apertura de establecementos.

PDF

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación do servizo de abastecemento de auga potable.

PDFOrdenanza fiscal reguladora da taxa por licenza de auto-turismos e demáis vehículos de aluguer.

PDFOrdenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación dos servizos de cemiterio municipal.

PDFOrdenanza fiscal reguladora da taxa pola instalación de anuncios ocupando terreos de dominio público municipal.

PDFOrdenanza fiscal reguladora da taxa polo outorgamento de licenzas e outros servizos urbanísticos. 

PDFOrdenanza fiscal reguladora da taxa por recollida de lixo.

PDFOrdenanza fiscal reguladora por servicios de mercados.

PDFOrdenanza fiscal reguladora da taxa por prestación do servizo de sumidoiro.

PDF

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por entrada de vehículos das beirarúas e reservas de vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercancías de calquera clase.

PDF

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por servizos de casas de baños, duchas, piscinas, instalacións deportivas e outros servizos análogos.

PDF

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por instalación de postos na vía pública do núcleo urbán, así coma a venda ambulante.

PDF

Ordenanza fiscal reguladora do imposto de bens inmobles (IBI).

PDF

Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre a circulación de vehículos de tracción mecánica (IVTM).

PDF

Ordenanza fiscal reguladora do imposto de actividades económicas (IAE).

PDF

Ordenanza fiscal reguladora do imposto de instalacións, construccións e obras (ICIO).

PDFOrdenanza fiscal reguladora do imposto sobre incremento de valor de terreos de natureza urbana (IIVTNU).