ORDE do 8 de setembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión da axuda extraordinaria para as persoas traballadoras afectadas por un expediente de regulación temporal de emprego como consecuencia da crise derivada da COVID-19 (código de procedemento TR820G).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210923/AnuncioG0599-140921-0004_gl.pdf