ORDE do 30 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o impulso da comercialización dixital, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento IN201G)

PRAZO DE SOLICITUDES:ata o 30/09/2020 ou ata o esgotamento do crédito.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200812/AnuncioG0424-300720-0003_gl.pdf