RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade,pola que se convoca para o ano 2018 a prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero prevista no artigo 39 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero,modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo.

PRAZO: O prazo, o lugar e a forma de presentación das solicitudes para o exercicio 2018 será o establecido nas bases reguladoras para a concesión da dita prestación periódica, aprobadas pola Resolución do 17 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade (DOG núm. 59, do 24 de marzo).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioG0244-141217-0004_gl.html