RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2017 pola que aproban as bases para a concesión de subvencións a producións e coproducións audiovisuais de contido cultural galego e se convocan para o ano 2018. 

PRAZO: O prazo para a presentación das solicitudes será dun mes desde o día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia.(DOG 29/12/2017)

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171229/AnuncioG1097-151217-0002_gl.html