ORDE do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove durante o ano 2019 e se procede á súa convocatoria.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190204/AnuncioG0425-220119-0003_gl.html