ORDE do 20 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais e se procede á súa convocatoria na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2019 (código de procedemento TR852A).

PRAZO: O prazo para a presentación das solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte á publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.(DOG 28/01/2019)

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190128/AnuncioG0424-281218-0003_gl.html