AVISO

COMEZA O PRAZO DE  PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA A PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGAMENTO ÚNICO POR FILLAS E FILLOS MENORES DE TRES ANOS.

PODERÁN  SER  BENEFICIARIAS DESTA PRESTACIÓN AQUELAS PERSOAS QUE TEÑAN FILLAS/OS NACIDOS ENTRE O 02-01-2014  E O  01-01-2017, E NON TEÑAN FEITA A DECLARACIÓN DA RENDA DO EXERCICIO 2015

AS PERSOAS QUE SOLICITEN A AXUDA  DEBEN PRESENTAR, CON CARÁCTER XERAL, A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN:

- D.N.I  DOS PAIS

- LIBRO DE FAMILIA

   - CERTIFICADO DE EMPADROAMENTO DA UNIDADE FAMILIAR 

   - Nº DE CONTA BANCARIA NA QUE FIGURE COMA TITULAR O SOLICITANTE.

O PRAZO DE SOLICITUDES REMATARÁ O PRÓXIMO 29  DE MAIO.

      SALVATERRA DE MIÑO, 03  DE ABRIL  DE 2017